Ανιχνεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές ένταξης

Η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών

Σχεδίου, με έμφαση στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανίχνευση καλών πρακτικών στην Ευρώπη, απασχόλησε την δεύτερη συνεδρίαση της ΣΕΕΜ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2019.

Τη συνεδρίαση συγκάλεσε το ΤΑΠΜ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για την γενικότερη κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Κύπρο.

Η κοινοπραξία που ανέλαβε την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αναφέρθηκε στο αντικείμενο της μελέτης που διεξάγει σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, το νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου και της ΕΕ και σε άλλα ζητήματα βέλτιστων πρακτικών και δράσεων που συνδέονται με την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών.

#socialinclusion #migration #cyprus

H πολιτική ένταξης μεταναστών στο προσκήνιο

Η αναγκαιότητα για διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Κύπρο, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών (ΣΕΕΜ).

Η συνεδρίαση που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και σηματοδοτεί την επαναδραστηριοποίηση της ΣΕΕΜ, υπό την προεδρία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ΤΑΠΜ του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπίπτει με την έναρξη υλοποίησης του έργου για την ετοιμασία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη Μεταναστών.

Την ετοιμασία της έκθεσης υπό την ευθύνη του ΤΑΠΜ ανέλαβαν οι συμβουλευτικοί οίκοι ΕΕΟ Group και Οpinion and Action  και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως εταιρικό σχήμα στο πλαίσιο έργου με  συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Υπουργείο Εσωτερικών – Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Κατά τη συνεδρίαση της ΣΕΕΜ έγινε ενημέρωση για τους σκοπούς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου που αφορά την σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη Μεταναστών τριετούς διάρκειας (2020-2022).

Στην Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υπογραφή της σύμβασης και έγινε συζήτηση για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ληφθούν σχετικά με τα παραδοτέα του σχήματος όσον αφορά την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.

#socialinclusion #migration #cyprus